فروشگاه مرکزی فایل پروژه های دانشجویی

فروشگاه پروژه های دانشجویی , گزارش کارورزی, پاورپوینت آماده پایان نامه , پرسشنامه های روانشناسی, تحقیقات دانشجویی, مقالات دانشجویی, کارورزی دانشگاه , مبانی پای

دانلود پاورپوینت انتخاب تکنولوژی مناسب (مدیریت)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات19
حجم فایل233 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

عنوان: دانلود پاورپوینت انتخاب تکنولوژی مناسب

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 19 اسلاید

دسته: مدیریت( مدیریت اجرایی- مدیریت صنعتی)

این فایل در زمینه "انتخاب تکنولوژی مناسب"بوده و در 19 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درس مدیریت تکنولوژی رشته مدیریت اجرایی و درس انتقال تکنولوژی رشته مدیریت صنعتی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل  موارد زیر است:

مفهوم تکنولوژی مناسب

تصمیم گیری برای انتخاب تکنولوژی مناسب

انتخاب تکنولوژی مناسب در کشور های در حال توسعه

انتخاب تکنولوژی مناسب در بنگاه ها

نقش هدف ها، منابع و محیط در انتخاب تکنولوژی

نقش متغیر های بازار_محصول در انتخاب تکنولوژی

انعطاف پذیری و انتخاب تکنولوژی

عواملی که نوع نظام انعطاف پذیر را مشخصمیکند

تکنولوژی و ساخت سازمانی

ساخت سازمانی تکنولوژی را تعیین می کند

بعضی شرایط لازم برای تکنولوژی انتخاب شده

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ دوشنبه 9 بهمن 1396 ] [ 13:59 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت ویژگی های کشورهای درحال توسعه و دور باطل عقب ماندگی (مدیریت)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات24
حجم فایل2.213 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

عنوان: دانلود پاورپوینت ویژگی های کشورهای درحال توسعه
و دور باطل عقب ماندگی

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 24 اسلاید

دسته: مدیریت( مدیریت اجرایی- مدیریت صنعتی)

این فایل در زمینه "ویژگی های کشورهای درحال توسعه
و دور باطل عقب ماندگی "بوده و در 24 اسلاید با تصاویر و شکلهای بسیار زیبا طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درس مدیریت تکنولوژی و مدیریت طرحهای توسعه ای رشته مدیریت اجرایی و درس انتقال تکنولوژی رشته مدیریت صنعتی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل  موارد زیر است:

توسعه

سیر تاریخی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی در غرب

توسعه نیافتگی در شرق

ویژگی های واپسگرایانه شرق

منابع رشد

نقش دولت در اداره و نظارت بر توسعه چیست؟

ابعاد توسعه

توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی

توسعه اقتصادی

زنجیره تسلسل

متاثر شدن منابع مالی توسط انتقال تكنولو‍‍ژی

3 فاكتور مهم تاثیرگذار بر تكنولوژی منتقله به كشورهای در حال توسعه

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ دوشنبه 9 بهمن 1396 ] [ 13:59 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تبدیل مبنا (ریاضی)

دسته بندیریاضی
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات56
حجم فایل699 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ﺑﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ. .اﻋﺪاد ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺼﻮرت ﻻﺗﯿﻦ اﺳﺖ و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد 

اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﺑﺮای ﺷﺮوع ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻻزم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ، ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻌﺪ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎﺣﺚ از ﺟﺪول اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺳﺮﻋﺖ  ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورد ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن درﺳﺘﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺤﺜﯽ و در ﻧﮕﺎه اول آﻧﺮا ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ، اﺻﻼ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی آن و دﻗﺖ ﺑﻪ  ﺟﺪاول، ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ. : ﻓﻮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ  12 :اﻧﺪازه ی ﻓﻮﻧﺖ B Compset : ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺎم ﻓﻮﻧﺖ  12 :اﻧﺪازه ی ﻓﻮﻧﺖ Calibri (Body) : اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺎم ﻓﻮﻧﺖ  ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ،

 

ﯾﺪ.
(3247)10 (253)10 (7)10 (3247)10 = ( )8 ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
405
7
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم 50 5
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم 6 2
(3247)10 = (6257)8 ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖاز ﻋﺪد ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢو آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎ را ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﯿﻢ

با ما باشید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ دوشنبه 9 بهمن 1396 ] [ 13:59 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی برق (برق،الکترونیک،مخابرات)

دسته بندیبرق،الکترونیک،مخابرات
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات160
حجم فایل12.174 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

‡ Introductory Analysis Circuits Robert Boylestad 11th Edition Printic Hall πÅÅÅ҇ Electricity made Simple ±∞‡‡ Electricity One-Seven Harry Mileaf 3rd Edition Printic Hall ±±‡‡ Foundamental of Comunications ±≤‡‡ How to read Electronic Circuit Diagrams ±≥‡‡ Understanding Electricity and Electronics G. Randy Slone 4th Edition McGraw-Hill ±¥‡‡ Transistor Foundamentals ±µ‡‡ Principles of Electric Circuits Thomas Floyd 8th Edition Printic Hall

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ دوشنبه 9 بهمن 1396 ] [ 13:58 ] [ احمد احمد ]
[ ]

لیست گروههای تلگرام (اینترنت)

دسته بندیاینترنت
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات1
حجم فایل5 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 • دوست عزیزم
 • من تعداد10 سوپر گروه رو به قیمت 10 هزار تومان خریدم
 • ولی 25 سوپر گروه قدر را به قیمت ناچیز به شما ارایه میدم
 • مطالب زیر رو با دقت بخونید
 • کاملا امن و مطمئن با قابلیت چت کردن و ارسال مطالب از جانب شما
 • 100 گروه تلگرام بزرگ در موضوعات متفاوت
 •  تمامی گروههای تلگرام ما فعال هستند
 •  بدون ربات های مزاحم
 •  نظارت ادمین بر گروهها و افراد
 •  سوپر گروههای تلگرام با اعضای بالای 300 نفر تا 5000 نفر
 • عضویت با شماره تلگرام و بدون لینک گروه

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ دوشنبه 9 بهمن 1396 ] [ 13:58 ] [ احمد احمد ]
[ ]

کمک های اولیه HSE (آموزشی)

دسته بندیآموزشی
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات61
حجم فایل399 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ﻭ ﻣﻦ ﺍﺣﻴﺎﻛﻢ ﻓﻜﺎﻧﻤﺎ ﺍﺣﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺟﻤﻴﻌﺎﹰ   
ﺑﺨﺸﺪ
ﺣﯿﺎت
را
ﻧﻔﺴﯽ
ﮐﺴﯽ
ﻫﺮ
و
)
دﻫﺪ
ﻧﺠﺎت
ﻣﺮگ
از
 (
ﺑﺨ ﺸﯿﺪ ه
ﺣﯿﺎت
را
ﻣﺮد م
ﻫﻤﻪ
ﮐﻪ
اﺳﺖ
آن
ﻣﺜﻞ
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺩﻫـﻪ ﺍﺧﻴـﺮ ﺩﺭ ﺷـﻴﻮﻩ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﺎ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑـﺎ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ             
    ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺷﮕﺮﻑ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺻﻨﻌﺖ                ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺪﻳـﺪ
        ﻣﺼﺮﻑ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﺘـﺮﺍﻕ ﻭ ، ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺁﻻﺕ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ
  ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻳﺎ ﺧﻔﺘﮕﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻭﺳـﺎﻳﻞ ﺣ  ﻤـﻞ ﻭ
ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﺁﻻﺕ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻛـﺎﺭﮔﺮ            
ﻛﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﭼﻮﻥ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍ ﻛﻨﺘـﺮﻝ ﻛـﺮﺩ ﻭ ﺑـﻪ                         
              ﺻﻔﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺼ      ﺪﻭﻡ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴـﺮ
ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻛﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺍﻗـﺪﺍﻡ ﺟﺮﺍﺣـﻲ ﻭ ﺩﺭﻣـﺎﻥ         
ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻧﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﺳﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩﺑﺮ ﻫـﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧـﻲ       
      ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺭﺳﺎﻧ           ﻲ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﻱ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﻭﺧﺎﻣـﺖ
ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﻦ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﻢ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ دوشنبه 9 بهمن 1396 ] [ 13:58 ] [ احمد احمد ]
[ ]

آﻣﻮزش ای ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت در ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده (پزشکی)

دسته بندیپزشکی
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات61
حجم فایل3.76 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

12 ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت در ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده ایﺷﺎﻣﻞ:

ﻋﻤﻠﻴﺎت

• آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮای   ﺳﺎﻧﺤﻪ

• ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ   ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ

• ارزﻳﺎﺑﻲ   ﻣﻨﻄﻘﻪ

• دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ   ﺧﻄﺮﺳﺎز

• ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮوز ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﻣﻮاد   اﻧﺪ

• دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎده   اﻓﺘﺎده

• ﻣﺮاﻗﺒﺖ ازﻣﺼﺪوﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ   ﺳﺎ

• آزاد  زی)رﻫﺎﺳﺎزی  ( ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ

• ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن ﻣﺼﺪوم ﺑﺮای   ﺧﻮدرو

• ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻣﺼﺪوم از   آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ

• اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺼﺪوم ﺑﻪ   ﻋﻤﻠﻴﺎ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ دوشنبه 9 بهمن 1396 ] [ 13:58 ] [ احمد احمد ]
[ ]

اقتصاد کلان (اقتصاد)

دسته بندیاقتصاد
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات152
حجم فایل1.857 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

این جزوه ارزشمند
 ( ﺩ ﺭ ﺳ ﻄ ﺢ ﺩ ﻭ ﺭ ﻩ ﻛ ﺎ ﺭ ﺷ ﻨﺎ ﺳ ﻲ ﺍﻗﺘ ﺼ ﺎ ﺩ ﺗ ﻬ ﻴ ﻪ ﺷ ﺪ ﻩ ﺍﺳ ﺖ .ﻳ ﻜ ﻲ ﺍﺯ ﺍﻫ ـ ﺪﺍﻑ ﺗﻨ ﻈ ـﻴ ﻢ ﺍﻳـ ﻦ ﻣ ﺠ ﻤ ﻮ ﻋ ﻪ، ﺍﺳ ـﺘﻔﺎ ﺩ ﻩ ﺍﺯ ﻣ ﻨـﺎﺑ ﻊ ﻭ ﻣ ﻄ ﺎﻟـ ﺐ ﺩ ﺭ ﺳ ـ ﻲ ﺍﺳ ـ ﺖ ﻛ ـ ﻪ ﺍﻛ ﻨـ ﻮ ﻥ ﺩ ﺭ ﺑ ﺮ ﺧ ـ ﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣ ﻌ ﺘﺒ ﺮ ﺩ ﻧﻴﺎ ﺩ ﺭ ﺍﻳ ﻦ ﺳ ﻄ ﺢ ﻣ ﻮ ﺭ ﺩ ﺍﺳ ﺘﻔﺎ ﺩ ﻩ ﻗ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻲ ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺮﺩ .ﺍﺯ ﺁﻧ ﺠ ﺎﺋﻴ ﻜ ـ ﻪ ﻣ ﺠ ﻤ ﻮ ﻉ ﺣ ﺎ ﺿ ﺮ ﺻ ﺮ ﻓﺎﹰ ﺑ ﺮ ﻣ ﺒﻨﺎ ﻱ ﻣ ﺒﺎ ﺣ ﺚ ﻃ ﺮ ﺡ ﺷ ﺪ ﻩ ﻣ ﺪ ﺭ ﺱ ﺩ ﺭ ﻛ ـ ﻼ ﺱ ﻣ ـ ﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑ ﺪ ﻳ ﻬ ﻲ ﺍﺳ ﺖ ﻛ ﻪ ﻛ ﺎ ﻣ ﻞ ﻧﺒ ﻮ ﺩ ﻩ ﻭ ﻫ ﻨ ﻮ ﺯ ﺩ ﺭ ﺟ ﻬ ﺖ ﮔ ﺴ ﺘ ﺮ ﺵ ﻣ ﻄ ﺎﻟﺐ ﻭ ﺗ ﻜ ﻤ ﻴـ ﻞ ﺁ ﻥ، ﺑـ ﻪ ﺗﻼﺵ ﻫ ﺎ ﻱ ﺑﻴ ﺸ ﺘ ﺮ ﻱ ﻧﻴﺎ ﺯ ﺩﺍﺭ ﺩ . ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣ ﻄ ﺎﻟﺐ ﺍﻳ ﻦ ﺟ ﺰ ﻭ ﻩ ﺑﺎ ﺫ ﻛ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ، ﺍﺳ ﺎﺗﻴ ﺪ ﻭ ﺩﺍﻧ ﺸ ﮕ ﺎ ﻫ ﻬ ﺎﻳ ﻲ ﻛ ـ ﻪ ﺩ ﺭ ﺗﻨ ﻈ ـﻴ ﻢ ﺁ ﻥ ﻣ ﻮ ﺭ ﺩ ﺍﺳ ﺘﻔﺎ ﺩ ﻩ ﻗ ﺮﺍﺭ ﮔ ﺮ ﻓﺘ ﻪ، ﺩ ﺭ ﻓ ﻬ ﺮ ﺳ ﺖ ﻣ ﻄ ﺎﻟﺐ ﻭ ﺑ ﺮ ﻧﺎ ﻣ ﻪ ﻛ ﺎ ﺭ ﻱ ﺍﻗﺘـ ﺼ ﺎ ﺩ » .ﭘﻴ ﻮ ﺳ ﺖ ﺷ ﺪ ﻩ ﺍﺳ ﺖ « ﻛ ﻼ ﻥ ۱ ﺩ ﺭ ﺍﻳ ﻦ ﭘﻴ ﻮ ﺳ ﺖ، ﺳ ﺮ ﻓ ﺼ ﻞ ﻫ ﺎ ﺑﺎ ﺍﺳ ﺎﺗﻴ ﺪ ﻭ ﻣ ﻄ ﺎﻟﺐ ﺍﺭﺍﻳ ﻪ ﺷ ﺪ ﻩ ﺁﻧ ﻬ ﺎ ﺩ ﺭ ﺩﺍﻧ ﺸ ﮕ ﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻣ ﺮ ﺑ ﻮ ﻃ ﻪ ﺍﺯ ﻃ ﺮ ﻳ ﻖ ﺍﻳﻨﺘ ﺮ ﻧ ﺖ ﻣ ﺮ ﺗﺒ ﻂ ﺷ ﺪ ﻩ ﺍﺳ ﺖ .ﻋ ﻼ ﻗ ﻪ ﻣ ﻨ ﺪﺍﻥ ﻣ ﻲ ﺗ ﻮﺍﻧﻨ ﺪ ﺑﺎ ﻭﺍﺭ ﺩ ﺷ ﺪ ﻥ
ﺑﻪ
(Homepage)
ﻧ ﮕ ﺎ ﺭ ﻧ ﺪ ﻩ ﻛ ـ ﻪ ﻧـ ﺸ ﺎﻧ ﻲ ﺁ ﻥ ﺩ ﺭ ﭘﻴ ﻮ ﺳ ـ ﺖ ﺁ ﻣ ـ ﺪ ﻩ ﺍﺳ ـ ﺖ، ﺑـ ﻪ ﻃ ـ ﻮ ﺭ ﻣ ﺴ ﺘﻘﻴ ﻢ ﺑﺎ ﺩﺍﻧ ﺸ ﮕ ﺎﻩ ﻫ ﺎ ﻭ ﺍﺳ ﺎﺗﻴ ﺪ ﺍﻳ ﻦ ﺩ ﺭ ﺱ ﻣ ـ ﺮ ﺗﺒ ﻂ ﺷ ـ ﻮ ﻧ ﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣ ﻨـﺎﺑ ﻊ ﻭ ﻣ ﻄ ﺎﻟـ ﺐ ﺩ ﺭ ﺳ ﻲ ﮔ ﺬ ﺷ ﺘ ﻪ ﻭ ﺣ ﺎ ﻝ ﺁﻧ ﻬ ﺎ ﺍﺳ ﺘﻔﺎ ﺩ ﻩ ﻧ ﻤ ﺎﻳﻨ ﺪ. ﻧ ﮕ ﺎ ﺭ ﻧ ﺪ ﻩ، ﺍﺯ ﺗ ﻤ ﺎ ﻣ ﻲ ﺍﺳ ﺎﺗﻴ ﺪ، ﺩﺍﻧ ﺸ ﺠ ﻮ ﻳﺎ ﻥ ﻭ ﺧ ﻮﺍﻧﻨ ﺪ ﮔ ﺎ ﻥ ﻣ ﺤ ﺘ ﺮ ﻣ ﻲ ﻛ ﻪ ﺩ ﺭ ﺟ ﻬ ﺖ ﺭ ﻓـ ﻊ ﺍﺷ ﻜ ﺎ ﻝ ﻭ ﺗ ﻜ ﻤ ﻴ ﻞ ﺍﻳ ﻦ ﻣ ﺠ ﻤ ﻮ ﻋ ﻪ ﭘﻴ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎ ﺩ ﻫ ﺎﻳ ﻲ ﺭﺍﺍﺭﺍﻳ ﻪ ﻧ ﻤ ﺎﻳﻨ ﺪ، ﻛ ﻤ ﺎ ﻝ ﺗ ﺸ ﻜ ﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭ ﺩ.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ دوشنبه 9 بهمن 1396 ] [ 13:57 ] [ احمد احمد ]
[ ]

ﺟﺪول ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی ﺷﯿﻤﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در ﮐﻨﮑﻮر (آموزشی)

دسته بندیآموزشی
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات7
حجم فایل429 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ﺣﺘﻤﺎَ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮور ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی ﭼﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑ

ﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻼش  ، ﺑﺎ ﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯽ،ﺧﻮاص ﺗﻨﺎوﺑﯽ و ........را در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪول ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺮور اراﺋﻪ دﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ارزﺷﻤﻨﺪ را ﻣﺮور ﮐﺮده، ﺑ

ﺨﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ و

اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻨﮑﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ دوشنبه 9 بهمن 1396 ] [ 13:57 ] [ احمد احمد ]
[ ]

انواع روش تحقیق (آموزشی)

دسته بندیآموزشی
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات37
حجم فایل675 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بخش های یک مقاله علمی پژوهشی

چکیده

• بخش اول مقدمه

• بخش دوم روش تحقیق

• بخش سوم تجزیه و تحلیل داده

• بخش چهارم خلاصه و نتیجه گیری

• بخش پنجم منابع و مآخذ

• بخش ششم
پیوست ها و توضیحات

• بخش هفتم

 

روش تجربی Experimental Method
در این تحقیق پژوهشگران به منظور کشف روابط علت و معلولی یک یا چند گروه را به عنوان گروه تجربی تحت شرایط خاص (متغیر مستقل )قرار می دهد و نتایج را (متغیر وابسته )با گروه و یا گروههای شاهد مقایسه می کند و به چگونگى تأثیر آن شرایط خاص در رفتار گروه تجربى پى می برد.
از خصوصیات روش تجربی این است که ضمن دستکاری یا مداخله نتایج بدست آمده را در مورد گروهی ، در متغیرها و کنترل شرایط که با انتساب تصادفی انتخاب شده اند، مورد مشاهده قرار می دهد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ دوشنبه 9 بهمن 1396 ] [ 13:57 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 صفحه بعد